مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش

موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ ققنوس ، در زمینه حفاظت فیزیکی و طرح هایی درخصوص حفاظت فیزیکی اماکن صنعتی ، مسکونی ، تجاری ، مشاوره و آموزش درخصوص چگونگی پیوستن به سامانه آموزش و مشاوره دارد. موضوعات مرتبطی مثل بیمه سرقت و نحوه استفاده ازپلیس یاران آموزش و مشاوره به اشخاص علاقمند در این زمینه داده می شود.

پس از گذراندن این دوره های آموشی در موسسه، شرکت کنندگان توانمندی های زیر را می توانند کسب نمایند:

تیک سبز با اصول پلیس یاری و و ظایف خود در حین پلیس یاری و تجهیزات انفرادی پلیس یار آشنا می شوند.

تیک سبز با حفاظت فیزیکی اماکن و تاسیسات نحوه پیشگیری و جلوگیری از انواع سرقت ها، اصول گشت زنی در حوزه استحفاظی و حفظ صحنه جرم به طور نسبی آشنا می شوند.

تیک سبز با نحوه کنترل ورود و خروج افراد به اماکن و حوزه پلیس یاری خود آشنا می شوند.

تیک سبز با ماموریت های مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا و موسسه های خدمات حفاظتی مراقبتی آشنا می شوند.

تیک سبز با اصول بهداشتی، روش های امداد و نجات، کمک های اولیه و روش های اطفای حریق آشنا می شوند.

تیک سبز با مبانی و روش های رفتار صحیح و نحوه برخورد با اقشار مختلف جامعه، مظنونان و متهمان آشنا می شوند.

تیک سبز با روش های گزارش نویسی، آسیب های شغلی، پلیس یارها و غیره آشنا می شوند.

راهکارهای مهم پیشگیری از سرقت: آموزش همگانی

مشاوره و آموزش مدیریت زمان وبرنامه ریزی