اطلاعیه و اخبار

اطلاعیه و اخبار موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ

پروژه حفاظتی و مراقبتی از کارخانه الماسه ساز با سامانه های هوشنمد سازی

 سامانه هوشمند پیشگیری از سرقت ، موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ ققنوس در روز شنبه مورخ ۸ اردیبشت ماه در راستای تامین امنیت و حراست فیزیکی...

ادامه مطلب