استراتژی موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ ققنوس

تیک سبز دانش بنیان شدن در حوضه نرم افزار و سخت افزار سامانه هوشمند

تیک سبز ارتقاء نرم افزار و تولید نیمه صنعتی BMS (دزدگیر)

تیک سبز ارتقاء رتبه فعالیت موسسه از 3 به یک

تیک سبز ثبت برند موسسه آریا دژ ققنوس و پوشش کلیه فعالیت ها

تیک سبز گسترش فعالیت به سایر استانها

تیک سبز دریافت استانداردها و مجوزهای سخت افزار BMS

تیک سبز تعامل با اطاق اصناف و اتحادیه هادر جهت انعقاد قرارداد و ارائه خدمات هوشمند

تیک سبز برقراری ارتباط با استانداری و فماندهی شهرستان های تابعه در جهت تسهیل امور

تیک سبز ارائه عملکرد سامانه هوشمند به نهاد ها و سازمان های مرتبط از جمله پلیس پیشگیری فراجا جهت گسترش فعالیت در سایر استان ها