منظور از تشکیل موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ ققنوس

تیک سبز تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم با بهره گیری از رائه مشاوره تخصصی، تجهیزات و فناوری های نوین و نیروی مردمی

تیک سبز جلب مشارکت مردم در برقراری امنیت عمومی

تیک سبز افزایش احساس امنیت جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و انتظامی و بهره گیری از متخصصان  و صاحب نظران با تجربه نیروهای مسلح و دستگاه های امنیتی

تیک سبز بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی و حفاظتی و مراقبتی

تیک سبز  تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اداری، انتظامی، حفاظتی و مزاقبتی به مردم

تیک سبز زمینه سازی در جهت تحقق پلیس الکترونیک