اطلاعیه و اخبار

جلسه با رئیس اتحادیه نانوایان فردیس

جلسه با رئیس اتحادیه نانوایان فردیس

جلسه با رئیس اتحادیه نانوایان فردیس

در روز یکشنبه مورخ 1402/06/05 پیرو ابلاغیه اداره اماکن شهر فردیس و اطاق اصناف، در رابطه با سامانه هوشمند واکنش سریع پیشگیری از سرقت موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ جلسه ای فی ما بین مدیر اجرایی پروژه، مدیر بازرگانی و مسئول روابط عمومی موسسه با رئیس محترم اتحادیه نانوایان فردیس، جناب آقای شاه محمدی برگزار شد.

ضمن توضیحات لازم در خصوص پلیس یار هوشمند و استقبال ایشان از پروژه نتیجه گیری های مهمی به عمل آمد. در این جلسه مقرر گردید اطلاع رسانی جامع به اعضای محترم اتحادیه صورت گرفته و پیشگیری لازم جهت اتصال به محل کسب اعضا به سامانه صورت گیرد.