اطلاعیه و اخبار

جلسه هیات مدیره با مدیران شرکت مپنامکو

جلسه هیات مدیره با مدیران شرکت مپنامکو

جلسه هیات مدیره با مدیران شرکت مپنامکو

جلسه ساعت 11 روز چهارشنه 1402/02/25 با حضور مدیر اجرایی، مدیر بازاریابی موسسه به همراه اعضای هیات رئیسه محترم اطاق اصناف شهر فردیس در محل همان اطاق اصناف، تشکیل شد. در خصوص اجرایی کردن پروژه سامانه پلیس یار هوشمند در بین اعضای محترم اتحادیه های زیر مجموعه صورت گردید. مقرر گردید در جلسه ای که روسای محترم اتحادیه دعوت به اطاق اصناف می شوند به صورت کامل پروژه تعیین شود.

جلسه هیات مدیره با مدیران شرکت مپنامکو