بازدید مسئولان از موسسه

بازدید رئیس پلیس پیشگیری استان البرز از سامانه هوشمند

بازدید رئیس پلیس پیشگیری استان البرز از سامانه هوشمند

بازدید رئیس پلیس پیشگیری استان البرز از سامانه هوشمند

طی جلسه بازدید رئیس پلیس پیشگیری استان البرز از سامانه هوشمند، سامانه هوشمند واکنش سریع پیشگیری از سرقت آریا دژ به رئیس محترم پلیس پیشگیری استان البرز و هیئت همراه ارائه شد.