بازدید مسئولان از موسسه

رهنمود های رئیس پلیس پیشگیری فراجا

رهنمود های رئیس پلیس پیشگیری فراجا

رهنمود های رئیس پلیس پیشگیری فراجا

طی یک جلسه با مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا و بازدید ایشان از سامانه هوشمند سازی پیشگیری از سرقت موسسه حفاظتی مراقبتی آریا دژ صورت گرفت.

ارائه رهنمود های رئیس مرکز انتظام پلیس پیشگیری فراجا و رئیس فاوا پلیس پیشگیری در خصوص سامانه هوشمند واکنش سریع پیشگیری از سرقت آریا دژ به منظور ارائه خدمات مطلوب به مردم.